Функционални прегледи

Функционалият център към клиника Еуровита допринася, чрез професионална оценка на физическото състояние на спортистите, посредством модерна техника и много добре подготвени специалисти, за понижаване на риска от възникването на травми и подобряване на физиологичните показатели посредством изготвяне на тренировъчни програми. Тези биват, във всеки случай, съгласувани с кондиционните треньори на отборите. 

В центъра се провеждат специализирани прегледи и комплексни функционални изследвания на спортисти, основани на изискванията на НАРЕДБА № 8 ОТ 18.03.2005  на МЗ,  включващи Ехокардиография, ЕКГ в покой и при натоварване, антропометрия, спироергометрия с най-модерна техника (CORTEX, PULSAR / HP COSMOS), лабораторни изследвания на кръв и урина, прегледи от опитни специалисти - интернист, кардиолог, спортен лекар и  ортопед-травматолог. Лекарите на отборите и кондиционните треньори получават подробна оценка за здравното и функционално състояние на състезателите, както и анализ и препоръки за подобряване на персоналните им показатели. 
Създаване на комплексни хранително-двигателни тренинги, намаляващи опасността от травми и заболявания.

 

Медицинският център работи в кооперация с висококомпетентни физио- и кенизиотерапевти. Налице и възможност за престой в комплекс “Царско село” до пълно излекуване на пациента/спортиста.

Кардио-пулмонален тест с натоварване- основа за правилната физическа подготовка и рехабилитация

 

Резюме: Кардио-пулмонлният тест с натоварване представлява  изследване на показтелите на сърдечно-съдовата както  и на  респираторната система  по време на физическо натоварване. Интегралният анализ на тези параметри позволява да се определи физическия капацитет и ниво на тренираност на здрави инидивиди и спортисти, както и да се различи произхода на задуха и да се оцени прогнозата на редица патологични състояния на сърдечноъдовата и дихателната  система

Кардио-пулмонлният тест с натоварване /КПТН/ представлява  изследване на показтелите на сърдечно-съдовата / пулсова честота, артериално налягане, ЕКГ/  както  и на  респираторната система /честота на дишенето, дихателни обеми и респираторен газов анализ/ по време на физическо натоварване. Интегралният анализ на тези параметри позволява да се определи физическия капацитет и ниво на тренираност на здрави инидивиди и спортисти, както и да се различи произхода на задуха и да се оцени прогнозата на редица патологични състояния на сърдечноъдовата система/ сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето и др./ и на дихателната система /астма, ХОББ и др./1./ / Провеждането на серия от тестове при един и същи индивид дава изключително полезна информация за ефективността  на тренировъчните, рехабилитационните и терапевтични програми.
Методиката и основинте 9  криви на анализ са разработени още през 60-те годене на миналия век от Wasserman и сътрудници, като с течение на времето добиват все по-голяма популярност и широко приложение./2 /
Индикациите за КПТН са много широки започвайки от оценка на функционалното състояни на любители и топ спортисти и стигайки до определяне на показания за сърдечна трансплантация при пациенти със сърдечна недостатъчност.
Контраиндицирани са случаите с клинични и ЕКГ данни за остра исхемия, неконтролирана  сърдечна недостатъчност и хипертония , неконтролирани ритъмни и проводни нарушения, тежка  аортна стеноза, остър тромбофлебит, миокардит и перикардит, фебрилни състояния и инфекции на дихателните пътища и заболявания с кислородна  сатурация < 85%./1/
Изследването най- често се провежда на велоергометър или тредмил. Трябва да се има предвид , че натоварването на велоергометъра е по- безопасно и лесно изпълнимо, но на тредмила по- често се достигат максимални нива на натоварване.При избора трябва да се отчете и предпочитанието на пациента, както и вида спорт при спортистите./фиг2/
В последно време се предпочита рамп протоколът пред стъпаловидното увеличаване на натоварването, защото при него натоварването се увеличава постоянно и постепенно. Това е по-удобно за изследвания, но също така и за изследователя, защото се получават по- акуратни криви и с по- голяма точност се определя анаеробният праг, както и сърдечната честота при достигането му. Така  по- прецизно се  определят тренировъчните зони./3/


Индикациите за прекратяване на теста включват: умора до невъзможност за продължаване, стенокардни оплаквания и ЕКГ данни за исхемия, сигнификантни ритъмни и проводни нарушеня, спад на артериалното налягане с повече от 20 мм НД, хипертонична реакция над 250  мм Нд за систолното АН  и над 120мм Нд за диастолното, внезапно пребледняване, световъртеж и отпадналост, симптоми на дихателна недостатъчност./1/


Газовата обмяна е основна функиця на сърдечно-съдовата и дихателната система. Чрез нея се осигурява притока на кислород /О2/ и „горива” към мускулите и се отстраняват  въглеродния диоксид /СО2/ и други крайни метаболити. Сърцето , белите дробове, системната и пулмонална циркулация, оформят единен кръг на обмяна на респираторните газове между околната среда и клетките на организма./фиг1/

 

Фиг.1. Единната система на газова обмяна и влиянието на патологичнисъстояния върху разиличните и нива/1/

 

В условята на стабилно състояние /steady state/  кислородната консумация /VО2/ и отделянето на въглеродния диоксид /VСО2/, измерени на нивото на устата са еквивалетни на кислородната утилизация /QO2/ и продукциятана въглеродния диоксид /QСО2/, извършващи се в клетките т.е външното дишане е равно на вътрешното дишане. Системата за КПТН измерва директно VО2/в покой 0,3 л, пи натоварване 2,5-5л/, VСО2, сърдечната честота /HR/ , минутната вентилация /VЕ в покой 6-10л/мин, при натоварване 80-180 л/мин/, дихателния обем / tidal volume- TV/ и дихателната честота / breathing frequency BF- в покой 8-15/ мин, при натоварване 35-45/мин/.

Пробите от издишания въздух се изследват обикновено на всеки 15 секунди и се представят в реално време в графичен вид на екрана. На друг екран се следи ЕКГ – 12 отвеждания. Въвеждат се и измерените стойности на кръвното налягане.Допълнително чрез датчик на пръста или ухото може да се извършва и оксиметрия./1,4/

Фиг.2. КПТН на тредмил и велоергометър

 

Въз основа на измерените данни, системата за КПТН изчислява редица други важни показатели:

-Релативна /пикова/ кислородна консумация/Рк VО2/- най- високата кислородна консумация, достигната при КПТН, най- общо около върха на натоварването, изразена в  ml/kg/min. За добре тренирани млади мъже този показател е над 48 ml/kg/min При спортисти достига 60-80 ml/kg/min. Световният рекорд към днешна дата е 92 ml/kg/min. З а жени показанията са с 10-15 ml/kg/min по- ниски. Pk V02 Lean е Рк VО2, призчислен към идеалното телесно тегло за индивида. По този начин се елиминира влиянието на метаболитно инертната мастна тъкан при затлъстели индивиди.
- Мкасимална кислородна консумация /VО2 мах/ -стойността, при която  V02 остава стабилна, независимо от нарастването на натоварването. Като синоним се употребява пиков аеробен капацитет./ норма за мъже 2,5-5 по изключение 6 л, за жени 1,5-4, по изключение до 4,8л/
- Дихателен резерв / breathing reserve – BR/ рзервът на дихателната система изрезен като разликата между предвидената максимална вентилация/ МVV/ и измерената  VЕ мах. В норма над 15 л/мин. МVV се изчислява като ФЕО1/ получен от спиромитрията на пациента преди започване на теста/ се умножи по 35.  BR може да се изрази и в проценти като 1-VЕ мах/МVV. Нормални са стойностите над 20%.
- Резерв на сърдечната честота / Heart rate reserve (HRR)/ = предвидената масимална  честота / най простго изчислена като 220-годините на изследвания/ – измерената максимална  честота . В норма- <15 уд/мин.
- Респираторен квотиент / Respiratory Exchange Rate- RER/- представлява съотношенито V СО2/ VО2 в покой нормалните стойности са 0,70-0,82, при високо натоварване 1,05-1,20/рядко до 1,40/ . Стойности над 1,60са възможни след приключване на натоварването.
-  Кислороден пулс/ O2 pulse/- количеството кислород изразходвано за обема кръв доставен до тъканите с всеки сърдечен удар . O2 pulse = VО2/ сърдечната честота /HR/. Кислородният пулс отразява сърдечния дебит. Нормалните стойности за мъже са 12-15 мл, за жени 10-12 мл, а за атлети над 20 мл.
-Съотношение вентилация/ СО2 Продукция/ VЕ/VСО2/- известно още като вентилаторен еквивалент  за СО2, отразява вентилаторния контрол ,свързан с чувствителността на хеморецепторите, алкално- киселинното равновесие и вентилаторната ефективонст.
- Анаеробен праг / Anaerobic threshold- AT/- най- високата кислородна консумация, достигната без трайно повишаване на лактата и на съотношението лакатат/пируват. Изразява се в ml/kg/min.
-Респираторна точка на компенсация/ RCP/ известна още като втори праг. Тази точка маркира началото на хипервентилацията, в момента когато тялото не може повече да буферира киселите продукти на анаеробния металболизъм и настъпва метаболитнеа ацидоза.
Измерването на вентилаторния АТ и RCP и сърдечната честота  дава възможност на системата автоматично да калкулира тренировъчните зони за спортистите, които са фундамента за изграждане на успешна и сторго индивидуална тренировъчна програма./5.6/

Важно е да отбележим, че вентилаторния Анаеробен праг/vAT/ не съвпада с  лактатния анаеробен праг/iAS/-  фиг 3/5/

Фиг. 3. показани са съотношенията между измерените неинвазивно  vAT и RCP и определеният чрез кръвна проба  лактатен анаеробен праг –iAS., както и  тренировъчните зони- компенсаторна зона/А/, зона на екстензивно натоварване изцяло аеробна - до vAT /В/, зона на интензивно натоварване/С/ и зона на развитие /Д/ в нея се намира лактатният анаеробен праг/- зони на смесен аеробно- анаеробен режим и топ зона- над RCP- изцяло анаеробна/Е/ .

Също така е важно да се отчете ,че RER=1 не е равно на анаеробен праг. RER дава информация за съотношението на използване на мазнини и въглехидрати при натоварването, както и за достигането на максимално ниво на натоварване на пациента. Критериите за максимален тест са достигане и надминаване на предвидената максимална сърдечна честота, RER >1.05/1.10/,  дихателна честота BF>35 или достигнала до стагнация, VО2 достигнала до стагнация.
Предимствата на ветилаторния пред лактатниия анаеробен праг са следните:
-    Изследването е  неинвазивно- не се взимат кръвни проби.
-    -дори субмаксимален тест може да даде достатъчна диагностична информация.
-    Определя се само един праг, докато при лактатния метод има повече от 60 различни възможни калкулации на анаеробния праг.
-    Точно се определя границата между зоните на екстензивна и интензивна издръжливост, които са особено важни при изработване на тренировъчните програми.
-     Може да се види точката на най- икономичната дихателна функция.

Анаеробният праг е точката която бележи границата между ефективната и нефективната утилизация на гликогена. Затова съветът към атлетите , практикуващи спортове , свързани с издръжливост, е по- време на състезание да се движат в пулсовата зона малко под тази точка / в зона В на фиг 2./, а по време на тренировка малко над нея / зона С/. По този начин се цели в хода  на подготовката  да се измести анаеробният праг нагоре / или надясно на кривите на Васерман/ , което позволява на атлетите да поддържат по- високо темпо / и пулсова честота/ и по- късно да достигат началото на безкислородния метаболизъм, който води до по- бързо и неефективно изгаряне на „горивото” в мускулите и до по- бавно възстановяване./6/ При силовите спортове се препоръчват и кратки периоди на тренировка в зоните на развитие/ зона Е/ и дори в топ зоната /Д/, защото при тях често се работи в смесен и анаеробен режим по време на състезанията. /7/
    В заключение можем да кажем, че КПТН е съвременна неинвазивна методика, която позволява извършването на диагноза и диференциална диагноза и изработването на рехабилитационна програма при пациенти. При любители и активни спортисти е възможно прецизно да се оцени функционалното състояние и да се разработи индивидуална  тренировъчна /и възстановителна след контузии/ програма, въз основа  на определените тренировъчне зони.


Библиография:
1.    Cardiopulmonary Exercise Testing How Do We Differentiate the Cause of Dyspnea?. Milani , R.V. , Lavie , C.J, Mehra, M.R Circulation. 2004; 110: e27-e31
2.    Wasserman K, Hansen J, Sue D, Casaburi R, Whipp B. Principles of Exercise Testing and Interpretation. Philadelphia, Pa: Lea & Febiger; 1999
3.    The rightward shift of v-slope on increasing ramp in cardiopulmonary exercise testing Nishijima  H, Yonezawa K, Takashi F, Masami T, Journal of Sports Science and Medicine (2009) Suppl. 11, 1-198
4.    Neuberg GW, Friedman SH, Weiss MB, Herman MV. Cardiopulmonary exercise testing: the clinical value of gas exchange dataArch Intern Med. 1988; 148: 2221–2226
5.    THE DECLINE OF VO2MAX FROM 20 TO 84, THE HEALTH SURVEY OF NORD-TRØNDELAG 14th annual Congress of theEUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE Oslo/Norway, June 24-27, 2009 ASPENES, S., ULRIK, W. Norwegian University of Science and Technology
6.    Cardiopulmonary exercise testing – the gold standard in physical performance assessment Avram  C, Oraviţan M, Nagel A, Hoble. L Timişoara Physical Education and Rehabilitation Journal  Volume 1 (2008-2009) > Number 1
7.    The rightward shift of v-slope on increasing ramp in cardiopulmonary exercise testing Nishijima  H, Yonezawa K, Takashi F, Masami T, Journal of Sports Science and Medicine (2009) Suppl. 11, 1-198
8.    Aerobic Capacity in Endurance Trained and Resistance Trained Athletes  Sakthivelavan1, D.S. & Sumathilatha2, S. Journal of Exercise Science and Physiotherapy, Vol. 5, No. 2: 126-131, 2009

Patrick Ekeng

 

ЕКГ проучвания при спортисти показват различни по вид отклонения от нормата при до 40% от случаите

Вижте повече информация за ЕКГ промените при спортистите